Rezerwaty przyrody

Rezerwat Przyrody „Koryciny” utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1975 roku (Mon. Pol. Nr 11, poz. 64 z 8 kwietnia 1975 r.) i w myśl powyższego zarządzenia powierzchnia obiektu wynosiła 89,06 ha. Powierzchnia rezerwatu na podstawie późniejszych pomiarów została zaktualizowana i zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Koryciny” (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 1868) wynosi obecnie 87,72 ha.

Parki krajobrazowe

Nadbużański Park Krajobrazowy utworzony Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r. położony jest w środkowo – wschodniej części województwa mazowieckiego. Swym zasięgiem obejmuje lewobrzeżną część doliny Dolnego Bugu od ujścia rzeki Tocznej w miejscowości Drażniew (gmina Korczew) do ujścia Liwca w pobliżu Kamieńczyka, a także fragment dolnej Narwi.

Obszary chronionego krajobrazu

Tworzenie obszarów chronionego krajobrazu jest integralną częścią realizacji koncepcji ochrony krajobrazu. Stanowią one element Krajowego Systemu Obszarów Chronionych (KSOCH). Są to wydzielone jednostki o określonych granicach, zachowujące zdolność równowagi ekologicznej.

Obszary Natura 2000

Celem utworzenia Europejskiej Sieci Natura 2000 jest realizacja przez Unię Europejską zobowiązań wynikających z Konwencji o Różnorodności Biologicznej (Rio 1992 r.). Celem Konwencji jest min. ochrona różnorodności biologicznej i zrównoważone wykorzystywanie jej elementów.

Pomniki przyrody

Pomnik przyrody to forma indywidualnej ochrony przyrody, której podlegają obiekty mogące mieć szczególne znaczenie naukowe, estetyczne i historyczno -pamiątkowe oraz wyróżniające się swoistymi cechami. Na omawianym obszarze dominującą formą ochrony pomnikowej są pojedyncze drzewa.