Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem utworzenia Europejskiej Sieci Natura 2000 jest realizacja przez Unię Europejską zobowiązań wynikających z Konwencji o Różnorodności Biologicznej (Rio 1992 r.). Celem Konwencji jest min. ochrona różnorodności biologicznej i zrównoważone wykorzystywanie jej elementów.

Sieć funkcjonuje na podstawie dwóch aktów prawnych:
− Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie
dzikich ptaków) – obszary OSO;
− Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. o ochronie
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) – obszary SOO.
Realizacja ww. zapisów ma doprowadzić do stworzenia w całej UE spójnego systemu połączonych obszarów cennych przyrodniczo. Zadaniem tak powstałej sieci będzie „utrzymanie różnorodności biologicznej przez ochronę najcenniejszych, najrzadszych elementów przyrody, ale też najbardziej typowych, wciąż jeszcze powszechnych układów przyrodniczych, charakterystycznych dla regionów biogeograficznych".
Nadleśnictwo Rudka swym zasięgiem obejmuje fragmenty następujących Obszarów Natura 2000:
− SOO, OSO „Dolina Górnej Narwi" (PLC200002);
− OSO „Bagienna Dolina Narwi" (PLB200001); − SOO „Ostoja Nadbużańska" (PLH140011);
OSO „Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001).
Przedstawiona niżej charakterystyka obszarów pochodzi ze Standardowych Formularzy Danych dla: Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO), dla obszarów spełniających kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) i dla Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO)