O nadleśnictwie

Nadleśnictwem kieruje mgr inż. Tadeusz Zawistowski.

Hodowla lasu

Lasy spełniają w sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka różnorodne funkcje: ekologiczne (ochronne), produkcyjne (gospodarcze), społeczne.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest dziedziną wiedzy leśnej oraz działalnością gospodarczą, mającą na celu zabezpieczenie lasu przed szkodami wyrządzanymi przez czynniki antropogeniczne, abiotyczne i biotyczne.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów , obejmujące pozyskanie drewna, choinek, a także zbiór płodów runa leśnego. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane przez Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Nadleśnictwo Rudka zostało koordynatorem Rejonu Rudzkiego w 1997 roku. W skład Rejonu Rudzkiego weszły 42 obwody łowieckie z terenu Nadleśnictwa oraz 6 obwodów łowieckich z terenu sąsiedniego Nadleśnictwa Knyszyn o powierzchni 269 011ha w tym pow. leśna 58 788ha.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.