Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Nadbużański Park Krajobrazowy utworzony Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r. położony jest w środkowo – wschodniej części województwa mazowieckiego. Swym zasięgiem obejmuje lewobrzeżną część doliny Dolnego Bugu od ujścia rzeki Tocznej w miejscowości Drażniew (gmina Korczew) do ujścia Liwca w pobliżu Kamieńczyka, a także fragment dolnej Narwi.

Jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce, położony równoleżnikowo chroni prawie 120 km rzeki Bug. Obecnie jego powierzchnia wynosi 74 136, 5 ha, a razem z otuliną 113 671,7 ha.
Występuje tu wiele cennych gatunków zwierząt, z których najliczniejszą grupę stanowią ptaki (200 gatunków, w tym 150 lęgowych). Do najrzadszych należą związane z obszarami podmokłymi i dolinami rzecznymi takie gatunki jak: kulik wielki, kszyk, rybitwa rzeczna, białoczelna, błotniak stawowy, brodziec piskliwy, sieweczki rzeczna i obrożna. W norach na stromych nadrzecznych skarpach gnieżdżą się zimorodek i kolonijnie jaskółka brzegówka. Nad wodami pospolita jest czapla siwa. Dolina Bugu odgrywa ogromną role jako trasa przelotu oraz miejsce odpoczynku i żerowania ptaków migrujących.
Dolina Bugu jest ostoją ornitologiczną o międzynarodowej randze. Na liście „Ostoi ptaków w Polsce" znajduje się pod symbolem IBAE-Poland 095. Populacje derkacza, sieweczki obrożnej, brodźca krwawodziobego czy kolonie rybitwy czarnej i jaskółki brzegówki należą do największych w kraju. Oprócz nich wymienia warto sieweczkę rzeczną, rybitwę białoczelną, brodźca piskliwego i samotnika. Coraz liczniej występują żurawie, w niedostępnych lasach gniazdują bociany czarne i orliki krzykliwe.
Na terenie parku stwierdzono również występowanie wielu gatunków roślin chronionych. Sześć z nich figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt: widlicz cyprysowaty, starodub łąkowy, wielosił błękitny, czarcikęsik Kluka, cibora żółta, turzyca luźnokępkowa.
Na gruntach w zasięgu działania Nadleśnictwa Rudka zlokalizowany jest niewielki skrawek parku oraz fragment otuliny.