Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazy

Tworzenie obszarów chronionego krajobrazu jest integralną częścią realizacji koncepcji ochrony krajobrazu. Stanowią one element Krajowego Systemu Obszarów Chronionych (KSOCH). Są to wydzielone jednostki o określonych granicach, zachowujące zdolność równowagi ekologicznej.

Obszary te chroni się ze względu na mało zniekształcone środowisko oraz wyróżniające się wartości krajobrazowe, turystyczne i kulturowe. Mają one spełniać rolę „korytarzy ekologicznych" między innymi wielkoobszarowymi formami ochrony przyrody (parkami narodowymi i krajobrazowymi). Kryteria naturalności krajobrazu stosuje się tu mniej rygorystycznie niż w parkach krajobrazowych. Na obszarach chronionego krajobrazu można rozwijać działalność turystyczno-krajoznawczą ale należy wyłączyć je z projektowania i lokalizowania inwestycji uciążliwych dla środowiska naturalnego.

Nadleśnictwo Rudka obejmuje fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu (O. C. K.) Doliny Bugu i Nurca. Obszar ma powierzchnie 2069,5 ha Powstał na mocy rozporządzenia nr 13/15 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. Obejmuje prawobrzeżną część doliny Bugu, dolinę dolnego biegu Nurca oraz niewielki fragment Wysoczyzny Drohickiej. Wraz z innymi OCK oraz Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu (od wsch.) i Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym (od zach.) stanowi połączony kompleks obszarów chronionych doliny Bugu.

Opisywany teren charakteryzuje się krajobrazem o dużym stopniu naturalności z dobrze zachowanymi, cennymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi oraz niewielką ilością zwartych kompleksów leśnych. Większość z nich to małe powierzchniowo bory sosnowe, a bliżej Bugu także bagienne olszyny i łęgi wierzbowo-topolowe. Wraz z polami, łąkami, dolinami mniejszych rzek i starorzeczami Bugu tworzą one tzw. krajobraz mozaikowy. Sprzyja to znacznemu zwiększeniu różnorodności biologicznej. Dolny -ok. 8-kilometrowy ­odcinek Nurca, znajdujący się w granicach Obszaru jest bardzo urozmaicony. Meandry i zakola toczącej się wśród pól i lasów rzeki stanowią ostoję dla wielu gatunków ssaków i ptaków.

Niepowtarzalny krajobraz Obszaru tworzą też, podobnie jak w innych częściach doliny Bugu, malownicze wsie z zachowaną tradycyjną zabudową.

W bezpośrednim sąsiedztwie nadleśnictwa znajdują się dwa inne OCK: „Doliny Narwi", „Doliny Bugu".