Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pominki przyrody

Pomnik przyrody to forma indywidualnej ochrony przyrody, której podlegają obiekty mogące mieć szczególne znaczenie naukowe, estetyczne i historyczno -pamiątkowe oraz wyróżniające się swoistymi cechami. Na omawianym obszarze dominującą formą ochrony pomnikowej są pojedyncze drzewa.

Przy wyborze drzew, decydujący może być wyróżniający je ich sędziwy wiek, niezwykły kształt, piękno pokroju lub wielkość. Orientacyjny obwód (na wysokości pierśnicy) dla rodzimych gatunków drzew i krzewów uznawanych za pomniki ze względu na swoje rozmiary jest różny dla poszczególnych gatunków i wynosi: − dąb szypułkowy, topola biała, topola czarna 380 cm − buk zwyczajny, dąb bezszypułkowy, jodła pospolita, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, modrzew europejski, modrzew polski, sosna zwyczajna, świerk pospolity, wierzba biała, wierzba krucha 314 cm − jawor, jesion wyniosły 250 cm − brzoza brodawkowata, brzoza omszona, klon zwyczajny, osika, wiąz górski, wiązpospolity, wiąz szypułkowy 220 cm − grab zwyczajny 190 cm − grusza pospolita, jarzębina pospolita, klon polny 160 cm − czeremcha zwyczajna, czereśnia, głóg, jabłoń dzika, leszczyna, szakłak pospolity 94 cm

O objęciu ochroną może również zdecydować występowanie drzewa na granicy lub poza granicą naturalnego zasięgu danego gatunku. Ochronie podlegają również dzieła sztuki ogrodniczej (parki) oraz elementy mające znaczenie dla piękna krajobrazu (np. aleje).

Na gruntach w trwałym zarządzie Nadleśnictwa Rudka według wykazu Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody znajdują się cztery pomniki przyrody (w tym dwa pomniki grupowe). Ochroną pomnikową objętych jest 69 drzew (67 dębów szypułkowych, 1 lipa drobnolistna, 1 kasztanowiec).