Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty i fundusze

Projekt: „Rozbudowa Ośrodka Edukacji Leśnej ‘Cyraneczka' na terenie Stawów Pietkowskich" został zrealizowany w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.02.00-20-046/10-00 zawartej w dniu: 7 lipca 2011 roku w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska,

Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Wartość całkowita projektu: 405,66 tys. zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 329,36 tys. zł

Dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowalnych

Termin realizacji: 2010 - 2012

Cele projektu:

·         edukacja i promocja obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie Stawów Pietkowskich: obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) Dolina Górnej Narwi oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) Ostoja w Dolinie Górnej Narwi;

·         udostępnienie społeczeństwu unikatowego obszaru przyrodniczego Stawów Pietkowskich.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:

·          utworzono ścieżkę przyrodniczo – edukacyjną na terenie Stawów Pietkowskich obejmującą następujące obiekty: wieże widokowe – 2 szt., czatownię otwartą – 1 szt., czatownie zamknięte - 2 szt., pomost drewniany – 1 szt., kładki drewniane przy czatowniach – 2 sztuki, kładkę - pochylnię przy ścieżce łowieckiej – 1 szt., wiatę ogniskową – 1 szt., wiatę przystankową – 1 szt., parking – 1 szt., przystanki z tablicami edukacyjnymi – 12 szt. oraz niezbędną infrastrukturę turystyczną (ławki, kosze na śmieci, toalety);

·         utworzono salę edukacyjną do prowadzenia zajęć edukacyjnych, w której zamontowano zestaw mebli, umieszczono tablice edukacyjne i spreparowane eksponaty wybranych gatunków zwierząt oraz zakupiono w ramach wyposażenia sali: zestaw multimedialny (komputer, projektor, ekran – 1 kpl.), interaktywną tablicę dotykową (1 szt.) oraz przenośny sprzęt optyczny ( 20 lornetek i 2 lunety);

·         przygotowano publikację edukacyjną w formie przewodnika po Stawach Pietkowskich pod nazwą „Ośrodek Edukacji Leśnej ‘Cyraneczka' w Nadleśnictwie Rudka", który stanowi dokumentację tego cennego i unikatowego przyrodniczo obszaru, publikację wydrukowano w nakładzie: 5 000 egzemplarzy w j. polskim i 1 000 egzemplarzy w j. angielskim – do bezpłatnej dystrybucji.