Sprzedaż choinek

 

Regulamin Sprzedaży choinek w Nadleśnictwie Rudka

 

I. Zasady ogólne

1. Sprzedaż choinek prowadzi się w formie:
a)  Sprzedaż detaliczna,
b)  Negocjacje,
c)  Przetarg nieograniczony.

 

2. Nadleśniczy informuje o formie sprzedaży choinek, miejscu, terminach, cenach i innych istotnych warunkach prowadzonej sprzedaży, zamieszczając ogłoszenie w sposób ogólnie przyjęty.

 

3. Przy sprzedaży w formie przetargu lub negocjacji potwierdzeniem uzgodnionych przez strony warunków sprzedaży choinek jest zawarcie pisanej umowy kupna-sprzedaży.

 

4. Cennik detaliczny ustala się na podstawie uzyskanych średnich cen w umowach na podstawie przetargu nieograniczonego, powiększając ceny z umów o co najmniej 15%.

 

II. Sprzedaż detaliczna.

1. Sprzedaż detaliczna jest prowadzona w biurze Nadleśnictwa i w wyznaczonych dodatkowo punktach sprzedaży, w których zainstalowano kasy fiskalne.

 

III. Negocjacje

 

1. Negocjacje to tryb sprzedaży, w którym Komisja powołana odrębnym zarządzeniem negocjuje warunki sprzedaży choinek z potencjalnym nabywcą.

2. Z negocjacji komisja sporządza protokół, który przedkłada do zatwierdzenia Nadleśniczemu i który stanowi podstawę do podpisania umowy kupna-sprzedaży.


IV. Przetarg nieograniczony.

 

1. Przetarg przygotowuje pracownik DGL odpowiadający za marketing.

2. Przetarg przeprowadza Komisja powołana odrębnym zarządzeniem.

3. Zawiadomienie o przetargu powinno ukazać się co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

4. Zawiadomienie informuje o:

a)  formie przetargu (ustny, ofertowy

b)  terminie i miejscu przeprowadzenia przetargu ustnego lub treści, terminie i miejscu składania ofert,

c)  ilości wg gatunku, wymiarach i cenie wywoławczej oraz warunkach pozyskania i przygotowania choinek do wywozu.

d)  sposobie i miejscu uzyskania szczegółowych danych o oferowanych choinkach

e)  możliwości odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn,

f)  wysokości, miejscu, sposobie i terminie wpłacania wadium,

5. Do przetargu nie będą dopuszczeni nabywcy:

a)  posiadający przeterminowane zobowiązania finansowe w Nadleśnictwie Rudka.

b)  których oferty nie są zgodne z obowiązującymi przepisami i warunkami przetargu.

c)  którzy nie wpłacili wadium.

6. Komisja przetargowa sporządza protokół z przetargu podając w nim:

a)  miejsce i czas przetargu,

b)  przedmiot przetargu,

c)  skład komisji przetargowej,

d)  liczbę złożonych ofert, w tym ofert dopuszczonych do rozpatrzenia oraz wykluczonych z przetargu,

e)  rozstrzygnięcie przetargu z uzasadnieniem.

7. Protokół z przetargu zatwierdza Nadleśniczy.


                                                                                          Zatwierdzam

                                                                                           Nadleśniczy

                                                                            mgr inż. Grzegorz Marek Godlewski