Wydawca treści Wydawca treści

oferta edukacyjna

Las jest niezwykle bogatym środowiskiem, stymulującym rozwój poznawczy dziecka. Niezwykła ilość zapachów, dźwięków, kolorów, gatunków roślin i zwierząt, jakie dziecko może doświadczyć w lesie, sprawia, że poziom pobudzenia emocjonalnego jest w lesie znacznie wyższy niż w szkole, a możliwości percepcji i zapamiętywania większe. Dlatego las jest bardzo korzystnym miejscem do prowadzenia zajęć terenowych z różnych przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem „Przyrody”.

Uczestnikami naszych zajęć są głównie dzieci przedszkolne i młodzież szkolna wszystkich grup wiekowych. Wszystkim staramy się zorganizować ciekawe zajęcia, w zależności od potrzeb i propozycji. Większość zajęć prowadzimy na terenie Nadleśnictwa, ale równie chętnie korzystamy z zaproszeń, żeby poprowadzić je u Was. Zajęcia mogą odbywać się w ciągu całego roku kalendarzowego. Obowiązuje dokonywanie wcześniejszych rezerwacji terminu. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Chcesz poznać las i jego sekrety? Szukasz nowych wrażeń i pomysłów na spędzenie czasu? Czekamy na Ciebie!

Grupy należy zgłaszać po zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudka (dostępny poniżej). Z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zajęć, należy umówić się z edukatorem p. Błażejem Safarynem  drogą telefoniczną (tel. 85 730 58 07) lub mailową (rudka@bialystok.lasy.gov.pl) oraz przesłać podpisane oświadczenie oraz formularz zgłoszeniowy (dostępne poniżej).

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na

na terenie Nadleśnictwa Rudka

z obszaru RDLP w Białymstoku

 

 1. Edukacja leśna obejmuje zagadnienia dt. wiedzy o lesie oraz zrównoważonej gospodarce leśnej.
 2. Zajęcia z edukacji leśnej kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych w formie grup zorganizowanych.
 3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się przy udziale maksymalnie 30 osób. Grupy powyżej 30 osób są traktowane jako wycieczki edukacyjne.
 4. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach pracy nadleśnictwa. Zajęcia planowane w trakcie dni wolnych, świątecznych lub godzin popołudniowych odbywają się na podstawie indywidualnej zgody Nadleśniczego.
 5. Zajęcia prowadzone są na terenie nadleśnictwa z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury edukacyjnej i turystycznej, miejscach pamięci i dziedzictwa kulturowego oraz w innych obiektach ku temu predysponowanych.
 6. Zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji leśnej są bezpłatne.
 7. Nadleśnictwo nie jest zobowiązane do finansowania  kosztów transportu, cateringu
  i organizacji ogniska. 
 8. Nadleśnictwo wskaże i udostępni zaplecze sanitarne na czas trwania spotkania.
 9. Tematyka, program zajęć, czas trwania i termin spotkania jest uzgadniany
  z prowadzącym zajęcia – upoważnionym w tym zakresie pracownikiem nadleśnictwa.
 10. Udział w zajęciach jest rezerwowany przez Zgłaszającego, np. przedstawiciela:  placówki oświatowej, opiekuńczo - wychowawczej oraz organizacji nieprowadzącej działalności zarobkowej w zakresie edukacyjnym, turystyki i rekreacji.
 11. Zgłoszenia do udziału w zajęciach edukacyjnych rezerwowane są  na min. 5 dni roboczych przed ich planowanym spotkaniem, w formie wiadomości elektronicznej,
  e-mail na adres nadleśnictwa. Informacje o kontaktach dostępne są na stronie www.bialystok.lasy.gov.pl/kontakt lub na stronach www. poszczególnych nadleśnictw. 
 12. O rezygnacji lub zmianie terminu zajęć należy niezwłocznie poinformować nadleśnictwo. 
 13. Nadleśnictwo ma prawo odwołać lub przerwać zajęcia w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników.
 14. Nadleśnictwo zobowiązuje się do poinformowania Zgłaszającego o zagrożeniach jakie mogą powstać w miejscach odbywania zajęć na terenie wszelkich obiektów,
  w tym infrastruktury leśnej.
 15. Zgłaszający jest zobowiązany do powiadomienia uczestników zajęć (w przypadku nieletnich – opiekunów/rodziców ) o zagrożeniach wynikających z przebywania na terenach leśnych, a w szczególności:

- możliwości ukąszeń przez owady, kleszcze i inne zwierzęta,

- alergiach i podrażnieniach wywołanych przez rośliny,

- konsekwencjach nagannego zachowania uczestników, samowolnego oddalenia 

         się od grupy, spożywania alkoholu i palenia papierosów, 

- konieczności zapewnienia odpowiedniego do warunków pogodowych i terenowych ubioru.  

 1.  Zgłaszający bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa zagrożeń,
  o których mowa w pkt. 15
 2.  Zgłaszający zobowiązuje się sprawowania nadzoru organizacyjnego i wychowawczego,  w tym: posiadania środków prewencyjnych (repelenty), pierwszej pomocy (apteczka) oraz udziału osoby posiadającej stosowne umiejętności do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3.  Warunkiem przeprowadzenia zajęć jest przekazanie do nadleśnictwa podpisanego przez Zgłaszającego lub osobę upoważnioną do organizacji spotkania „Oświadczenia o akceptacji Regulaminu” - Załącznik nr 2.