Wydawca treści Wydawca treści

Charakterystyka drzewostanów

Nadleśnictwo zarządza lasami będącymi własnością Skarbu Państwa o powierzchni 15 368,78 ha (31%) ha oraz nadzoruje gospodarkę leśną w lasach niepaństwowych na powierzchni 34 386,49 ha (69%) ha położonych na terenie 2 województw, 5 starostw powiatowych i 21 gmin. W lasach Nadleśnictwa Rudka przeważają drzewostany liściaste i mieszane, stanowiące 87% zarządzanej powierzchni, w których dominuje dąb. Na szczególną uwagę zasługują: 500-letni dąb Rudosław z Podlasia, pierwowzór symbolu Nadleśnictwa, uroczy kompleks parkowo-dworkowy w Siemionach z grupą 56 prawie 400-letnich dębów tworzących zbiorowy pomnik przyrody, a także  Rezerwat Przyrody Koryciny.

Teren nadleśnictwa jest bardzo zróżnicowany przyrodniczo. Bogaty jest zarówno świat zwierzęcy, jak i roślinny.

Średni wiek drzewostanu ciągle wzrasta i obecnie osiągnął 68 lat. W bieżącym planie urządzania lasu na lata 2018-2027 wielkość odnowień i zalesień określono na 1415 ha, prace pielęgnacyjne w młodnikach na powierzchni 829 ha, zaś w starszych drzewostanach na powierzchni 9027  ha. Etat (maksymalna wielkość) pozyskania grubizny wynosi 805 tys. m ³ w dziesięcioleciu. Średnia lesistość Nadleśnictwa wynosi 21%. Przeciętny roczny przyrost drzewostanów kształtuje się na poziomie 9,83 m3/ha, a średnia zasobność wynosi  279 m3/ha. Lasy są bardzo rozproszone i w większości (69% powierzchni) stanowią własność prywatną. Najbardziej rozpowszechnionymi zespołami leśnymi jest grąd miodownikowy Melliti-Carpinetum i sosnowo-dębowy bór mieszany Pino-Quercetum. W zatorfionych dolinach strumieni występuje łęg jesionowo-olszowy Circaeo-Alnetum, najczęściej z drzewostanem złożonym wyłącznie z olszy. Miejscami można też spotkać grąd Tilio-Carpinetum.